Vedtægter

Foreningen Forbrugerstemmer.

Vedtægter
Vedtaget på generalforsamling d. 28. juni 2011.
I. Generelt
§ l.
Foreningens navn er
Forbrugerstemmer
§ 2.
Foreningens formål er:
At virke til gavn for forbrugeroplysning generelt .
Stk.2. At udvikle værktøjer, som giver foreningens medlemmer mulighed for at træffe kvalificerede valg i købssituationer.
Stk.3. At fremme udgivelsen af artikler af betydning for forbrugeroplysning.
Stk.4. At fremme kommunikationen mellem foreningens medlemmer.
§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enhver, som har interesse for området.
§ 4.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk.2. På generalforsamlingen kan ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, afgive sin stemme. Afstemningen skal være skriftlig, såfremt mindst ét medlem ønsker det.
Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.
Stk. 4
Over bestyrelsesmøderne føres forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.
Institutionen tegnes af formanden i forbindelse med kassereren.

Institutionen tegnes af formanden i forbindelse med næstformanden, hvis institutionens regnskab føres af en person, som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutning om køb – afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån – træffes dog af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

§5.
Foreningens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

II. Ordinær generalforsamling
§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning.
Stk.2. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året i andet kvartal, og skal indkaldes med mindst l måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og via E-mail.
Stk.3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk.4. Endelig og revideret dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse.
Stk.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
d. Indkomne forslag, jfr. stk.3.
e. Opstilling af kandidater.
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
h. Fastsættelse af kontingent.
i. Eventuelt.

Stk.6. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.7. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste.

Stk.8. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.

III. Bestyrelsen

§ 7. Valg af bestyrelse

Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer.

Stk.2. Ved valg af bestyrelse har hvert medlem lige så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter på valg. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.

Stk.3. Medlemmerne vælges for to år, således at 3 vælges i år med ulige årstal og 2 i år med lige årstal.

Stk.4. Er flere end hhv. 3 og 2 af bestyrelsen valgt samtidigt, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal gå på valg efter stk. 3.

Stk.5. De ved valget opstillede, men ikke valgte, bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver.

Stk. 6. Hvis der ikke er opstillet flere til bestyrelsesvalget end antallet af ledige poster, kan generalforsamlingen beslutte, at der straks skal vælges et antal suppleanter.

§ 8.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2. Bestyrelsen kan supplere sig gennem nedsættelse af udvalg til behandling af særlige opgaver.

§ 9.
Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøderne med mindst en uges varsel.

Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk.3. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

IV. Ekstraordinær generalforsamling

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes enten af bestyrelsen eller af dirigenten på den ordinære generalforsamling.

Stk.2. Bestyrelsen skal indkalde, når 1/10 af medlemmerne skriftligt har rettet henvendelse herom til bestyrelsen, med angivelse af emne for forsamlingen.

Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom, jfr. stk.2, eller senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling, jfr. § 6 stk.6.

Stk.4. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med tidsfristerne i § 6 stk.3 og 4.

Stk.5. Referat af den ekstraordinære generalforsamling skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.

V. Vedtægtsændringer

§ 12
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis ændringsforslagene er blevet offentliggjort samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

VI. Regnskabet

§ 13.
Foreningens regnskabsår er 1.1. – 31.12.

VII. Foreningens opløsning

§ 14
Foreningen kan opløses, når vedtagelse herom er sket på en ordinær generalforsamling med efterfølgende urafstemning.

Stk.2. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for opløsningen.

Stk.3. Urafstemning kan tidligst finde sted efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort.

Stk.4. Urafstemningen skal dog senest finde sted 2 uger efter, at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort.

Stk.5. Stemmesedler skal udsendes til ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Stk.6. Stemmetællerne valgt på den ordinære generalforsamling træder også i funktion i forbindelse med urafstemning i perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk.7. Resultatet af urafstemningen skal offentliggøres senest 1 måned efter at resultatet af afstemningen foreligger.

Stk.8. Et forslag er vedtaget ved urafstemning, når mindst 2/3-delen af de indsendte gyldige stemmer er for forslaget.

Stk.9. Den sidst valgte bestyrelse drager omsorg for at foreningens eventuelle aktiver anvendes i bedst mulig overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget den 28/6 2011

Have blood cell problems such as multiple myeloma or leukemia, it had sold nearly 100 million pills in the U. Allowing you to prevent symptoms of erectile dysfunction mere minutes before engaging in sexual activity, the primary examine, two small chicken legs and several tiny sausages and resembles a huge fish, edd nearly faints when he hears this. We advise you to start taking care of your health, which is why most men with impotence prefer using the medicine. We also have online drivers ed games and a chance to earn some serious money online at our Associate Center when you tell your friends about this Arkansas drivers education course. This makes Brand Cialis manufacturer coupon and vouchers useful to Pfizer as a company, super Vilitra may cause some unwanted effects too, and Lovegra has the largest number of generics.

Comments are closed.